روزِ خوب . خیلی خوب!

امروز یکی از بهترین روزام بود

درس خوندَم و مدنی رو تموم کردَم بالاخره و خیالَم راحت شد ...

یه عالمه تصمیم خوب گرفتَم که از پسِ رفتارِ اطرافیانَم بر بیامُ راحت باشَمُ اینقدر خودمُ اذیت نکنَم...

داداشی بودُ کلی خوب بود . کاری هم نکرد که ناراحت شَم.  :X

امروزَم اومَد تو اتاقَم پیشَمُ بعدشَم مامانُ خواهرَمم اومدن پیشمونُ کلی حرف زدیمُ خوش گذشت قلب

حجت هم امروز خیلی مهربون بودُ 3 تا عکس هم برام فرستاد . عاشقِ یکی از عکساش شدَم . اونقدر که همَش نیگاش میکنَم قلبخیال باطل

کلی هم سر به سرَم گذاشت و خندیدَم گاوچران

× مرسی خدا جونَم قلب

/ 1 نظر / 12 بازدید