پست موقت

دردى کشىدم من...

ىه اشتباهم کردم امروز:(

هر وخ ىه اشتباه اىنجورى مىکنم مىگم کاش سمانه بود

اون خىلى خوب مىدونه هر وختى چى کار باىد کرد...

/ 2 نظر / 7 بازدید
فریناز

سلام شاپرک صورتی[پلک]

فریناز

اووووم رمزت خصوصی بود نتونستم بخونم ببخشید ست خیلی خوشگلی بود جغد:دی